Gazeta GUMed

StartGazeta GUMed

Szukaj w serwisie www.gazeta.gumed.edu.pl

Gazeta GUMed – miesięcznik
80-210 Gdańsk, ul. Dębinki 1 (willa),
pokój 25-27, I piętro
tel. (58) 349 15 37
e-mail: gazeta@gumed.edu.pl
Internet: www.gazeta.gumed.edu.pl
ISSN 2657-4640

Wskazówki dla autorów

Instructions for authors

Dodatkowe informacje o czasopiśmie

Warunki prenumeraty

Redaktor naczelna:
Małgorzata Omilian-Mucharska

Przewodniczący Rady Programowej:
Bolesław Rutkowski

Rada Programowa:
Barbara Kochańska
Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska
Antoni Nasal

Redakcja i korekta językowa:
Maksymilian Wroniszewski

Redakcja pomocnicza:
Joanna Śliwińska

Skład i opracowanie graficzne:
Małgorzata Gusman

Druk:
Drukarnia Standruk
ul. Rapackiego 25, 20-150 Lublin
nakład 600 egzemplarzy

Redakcja zastrzega sobie prawo niewykorzystania materiałów niezamówionych, a także prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Wyrażane opinie są poglądami autorów i nie zawsze odzwierciedlają stanowisko redakcji oraz władz Uczelni.