Gazeta GUMed

StartGazeta GUMed

Szukaj w serwisie www.gazeta.gumed.edu.pl

Gazeta GUMed – miesięcznik
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7, pokój 316
tel. (58) 349 15 37
e-mail: gazeta@gumed.edu.pl
Internet: www.gazeta.gumed.edu.pl
ISSN 2657-4640

Wskazówki dla autorów

Dodatkowe informacje o czasopiśmie

Warunki prenumeraty

Redaktor naczelna:
Małgorzata Omilian-Mucharska

Przewodniczący Rady Programowej:
Bolesław Rutkowski

Z-ca Przewodniczącego Rady Programowej:
Wiesław Makarewicz

Rada Programowa:
Barbara Kochańska
Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska
Antoni Nasal

Redakcja i korekta językowa:
Joanna Śliwińska
Jolanta Świerczyńska-Krok

Skład i opracowanie graficzne:
Izabela Szeibelis-Deskiewicz

Druk:
Bernardinum Sp. z o.o.
ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin
nakład 700 egzemplarzy

Redakcja zastrzega sobie prawo niewykorzystania materiałów niezamówionych, a także prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Wyrażane opinie są poglądami autorów i nie zawsze odzwierciedlają stanowisko redakcji oraz władz Uczelni.